dude. i got nothin’.

ytd miles swum: 2
ytd wordcount: 215,700
miles to Minas Tirith: 514

Tagged